Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Všeobecné informace

  • Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!
  • Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu nejpozději do 15.10. 2009.
  • Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
  • Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno
    Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 8. 11. 2009, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.


Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc,
tel: 602 740 822, 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu,
Přihlášku v elektronické podobě lze také vyplnit na www.ssg.cz, www.cgps.cz

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer.


V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

  • za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
  • za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80

Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT