Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis ze schůze výboru České společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii v Hradci Králové dne 27.5.2005

Výbor jednal v Hradci Králové dne 27.května 2005 u příležitosti konání Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP.

Schůzi zahájil a vedl předseda společnosti MUDr. Jiří Ondruš.

Přítomni : Dvořák, Marešová, Havránková, Rob, Rokyta, Skřivánek

Nepřítomni: Prokopec

Jako čestný host se jednání zúčastnila prof. MUDr. Kobilková,

 1. MUDr. Ondruš informoval výbor o dalším jednání Komise MZd ČR pro screening karcinomu děložního hrdla.Jednání je i nadále neúspěšné, neboť není možno dosáhnout konsensu. Práce komise je paralyzována odporem patologů : ti trvají na samostatné subjektivitě (a tím organizačně a administrativně nezvládnutelném množství) miniaturních laboratoří, provozovaných i jen jediným patologem v části úvazku (jež pracovávají 15 % všech gynekologických onkologických cytologií) a oponují standardům, prosazujícím se ve vyspělých zemích v posledních 10ti letech. Prof. MUDr. Kobilková požádala o slyšení a připomněla, že Česká gyn.por.společnost společnost nezachovala sekci cytologie. Vznesla otázku, zda by za stávající situace nebylo žádoucí oslovit gynekology, kteří se zabývají onkologickou cytologií, a založit vlastní cytologickou sekci při ČGPS v těsné spolupráci s CSCPC, neboť Společnost pro klinickou cytologii je ovládána zástupci patologů, kteří morfologické vyšetřovací metody považují za jediný celek,jimi garantovaný. Z návrhu vyplynul úkol obeslat adresně cytologické laboratoře, provozované gynekology. Doc. Rob namítl, že gynekologové mladší generace nebudou patrně nadále mít o tuto subspecializaci zájem.
 2. Výbor konstatoval, že členské příspěvky do mezinárodních organizací IFCPC a EFC na rok 2005 byly zaplaceny včas. CSCPC jako sekce ČGPS požádala taktéž MZ ČR o přispění na evropské a mezinárodní úrovni pro rok 2006. Dále byly konstatovány nesrovnalosti v databázi členů CSCPC a databázi ČLS JEP, Počty členů se v nich liší. Je nutno uvést obě databáze do souladu.
  Úkolem byla pověřena MUDr. Marešová.
 3. MUDr. Ondruš výboru předložil text prof. Joe A. Jordana "Souhrn pro screeningový program karcinomu děložního hrdla", kde se mj. konstatuje, že Evropská rada vyzvala členské země, aby oznámily zavedení screeningového programu a zlepšení jeho kvality, s čímž vyslovili souhlas všichni členové European Cervical Screening Network. Bližší informace lze získat na webových stránkách www.cancer.network.de
 4. Výbor vzal na vědomí, že CSCPC jako člen EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Genital Tract) musí doložit výukový program v kolposkopii v ČR, neboť EFC vyžaduje provedení 300 kolposkopií ke specializaci lékaře, kompetentního pro kolposkopii.
  Konstatuje, že v naší zemi existuje formálně zaručená výuka kolposkopie a pověřuje předsedu, aby s tímto faktem seznámil prof. Jordana.
 5. Členové výboru vzali na vědomí sdělení MUDr. Ondruše (ze 22. mezinárodní konference o papilomavirech, Vancouver, 2005) o možnosti profylaktické vakcinace proti HPV DNA. V rámci EU bude vydána licence pro užití vakcín patrně v roce 2007, výsledky vakcinace však bude možné posoudit až v roce 2030. Je zřejmé, že screening karcinomu děložního hrdla, byť na jiném základě, musí pokračovat dále, ještě pro celou generaci žen. Plošné užití vakcinace HPV v naší zemi je zatím nepravděpodobné . Za stávajících podmínek není ještě jasné, kdo by vakcinaci prováděl, zda gynekologové či pediatři, neboť se uvažuje o aplikaci 3 injekcí v intervalech 0 - 3 - 6 měsíců, pro dívky ve věku. 9 - 16 let.
 6. Na závěr schůze informovala MUDr. Havránková o přípravě XXVI. Kaňkova onkologického dne gynekologů , který se bude konat v pátek dne 9.12. 2005 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 10. Připravovaná témata Screening ZN prsu a jeho současný stav a Nové metody v diagnostice a léčbě gynekologických ZN, byla schválena na plenární schůzi CSCPC dne 10.12. 2004.
  Poslední termín pro návrh jednotlivých přednášek byl stanoven na 15. září 2005.

MUDr. Pavlína Marešová
vědecký sekretář CSCPC

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT