Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis ze schůze České společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii v Praze dne 9.12.2005

Plenární schůze se CSCPC se konala u příležitosti XXVI. Kaňkova pražského onkologického dne gynekologů.

Schůzi zahájil a vedl její předseda MUDr. Jiří Ondruš.

Na začátků schůze bylo konstatováno, že po porovnání databáze CSCPC s databází členské evidence ČLS JEP má naše společnost celkem 142 členů. Schůze se však zúčastnilo jen 15 členů, proto toto shromáždění nebylo usnášení schopné.

 1. MUDr. Ondruš informoval, že členové naší odborné společnosti zaplatili členské příspěvky pro Světovou federaci IFCPC a Evropskou federaci EFCPC na rok 2005 včas (resp. 60 členů). Dále bylo konstatováno, že z grantu EU nebudou hrazeny ani příští rok příspěvky všech členských společností.
  V dalším bodu byli členové CSCPC informováni o stavu screeningového programu karcinomu děložního hrdla v naší republice. Bylo konstatováno, že po tři roky se vedou „žlučovité souboje" , které po celou dobu paralyzovaly možnosti jakéhokoliv konsensu. Po celou dobu byly proklamovány zájmy malých pracovišť, provozovaných i jen jednou osobou a oponují tak standardům, prosazujícím se ve vyspělých zemích v posledních deseti letech. V takových podmínkách si proto není možné představit screening karcinomů děložního hrdla. Náš screening, který je screeningem oportunním, nemá výsledky a není proto screeningem. Dle světových screeningových programů není kolposkopie primární vyšetřovací metodou. Současně však základní kolposkopie jako diagnostická metoda v kompetenci každého gynekologa nemá mnohdy požadovanou úroveň nebo ji gynekolog vůbec neprovede.
  Stávající Komise MZd ČR pro screening karcinomu děložního hrdla bude nejspíše personálně restrukturalizována, t.č. však nejsou na MZd ČR vhodné podmínky k jakékoliv diskuzi.
 2. Dále byly připomenuty podmínky pro vydávání Funkční licence FO17 , kdy bylo konstatováno , že Audit kolposkopické praxe je vnějším pohledem na diagnostickou praxi. Dosud bylo certifikováno 29 pracovníků, přičemž licence je personifikována (tzn. že se uděluje ad personam ). Předpokládaný počet udělených licencí pro potřeby ČR se odhaduje na 80.
  Kriteria pro udělení Funkční licence zůstávají stále stejné , nelze je změkčovat. Jednou z podmínek k získání Funkční licence je II. atestace. Tuto lze ve stávajících podmínkách nahradit specializovanou způsobilostí (10 let praxe) vydanou MZd ČR, která je právně plnohodnotným dokumentem jako absolvování II. atestace v oboru.
 3. Na závěr schůze byl zveřejněn termín pro XXVII. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů.
  Datum konání bylo stanoveno ve spolupráci s vědeckým sekretářem ČGPS MUDr. Velebilem na 10.11.2006 na Děkanátě 3. LF UK v Praze 10. Taktéž byly negovány všechny ostatní termíny ,mylně uvedené např. v Kalendáři akcí na serveru Gynstart cz.
  Jako témata byla stanovena: Stav příprav vakcinace proti HPV v ČR a Diagnostika, léčba a follow up karcinomu endometria.

MUDr. Pavlína Marešová
Vědecký sekretář CSCPC

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT