Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC 12. 12. 2008, Pyramida

Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., MUDr. Vladimír Dvořák, doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, MUDr. Tomáš Malík.
Čestní hosté: Prof. Adolf Stafl, M.D., Ph.D., Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., Prof. MUDr. Georg Herbeck, Dr.med.M.I.A.C.

Na úvod Malík předložil program jednání výboru.

Po té převzal slovo předseda Ondruš, který informoval o zahájení auditovaného organizovaného screeningu cervikálního karcinomu.

Dále informoval jak budou vypadat audity (viz projektová dokumentace Institutu biostatistiky a analýz MU).

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na cytologické laboratoře zařazené do screeningu doporučuje sekce zvýšit minimální počet vyšetřených RČ na 30.000 za rok, do konce roku 2010.

Předseda dále informoval o preambuli k základní a expertní kolposkopii (která byla po diskuzi a hlasování přijata všemi hlasy a tedy schválena a bude uvedena na webu).

V rámci výboru proběhlo hlasování členů, kterým bylo rozhodnuto, že provádění destrukční terapie a ambulantních konizací je doporučeno jen pro nositele licence F 017. Pro hlasovali všichni členové výboru, proti byl Dvořák, nehlasoval Malík.

Vzhledem k rozporu počtu samostatně vyšetřených HG lézí pro funkční licenci F 017 mezi webem a dokumentací kolposkopické společnosti, bylo jednoznačně rozhodnuto opravit chybu na webu z 30 na 50 a pro školící pracoviště na 200 HG lézí.

Bylo znovu potvrzeno že funkční licence F 017 expiruje po sedmi letech.

Školitelé Rob a Ondruš ostatní informovali o nově vyškolených nositelích funkční licence F 017.

Vzhledem k tomu, že na Bauerově dnu vznikly české Guidelines pro řešení abnormních cytologických nálezů, bylo rozhodnuto tyto umístit na webu CSCPC a publikovat je v I. části sborníku SSG.

Po té Malík informoval o evidenci nových členů, o financích sekce. Bylo rozhodnuto, že výbor se bude scházet 2krát do roka a příští schůze bude v rámci celostátní konference v Brně ve dnech 15. - 17. 5. 2009, termín upřesní Malík.

Malík dále informoval o:

  • aktualizaci www stránek, kde byli aktualizovaní nositelé licence F 017, členská základna, školící centra, proběhla informace o kongresech a byli opakovaně zadávány výzvy ke členům pro zasílání emailových adres.
  • komunikaci s mezinárodními společnostmi (Patrick Walker, Kathy Poole - IFCPC a další zahraniční společnosti stran kandidatury na kongres 2014, Liz Dollary - EFC).
  • o členských příspěvcích do mezinárodních společností a o kandidatuře ČR na světový kongres 2014, která proběhla u příležitosti kongresu 2008 v Aucklandu na Novém Zélandě, kde se ČR umístila o jeden hlas na druhém místě za Londýnem.

Vzhledem k úspěchu 1. konference CSCPC 2007, ještě větší účasti na konferenci 2008 a velmi úspěšné inkorporaci Kaňkova dne do této konference, bylo rozhodnuto o termínu 3. konference CSCPC 2009 na 11. - 13. 12. Tato konference bude poprvé třídenní a mezinárodní. Předběžný program by měl být uveřejněn již v dubnu v Gynekologii po promoci. Konečný program včetně přednášek bude sestaven do 31. 8. 2009. Hlavním tématem Kaňkova dne v pátek bude onemocnění endometria (diagnostika a léčba prekanceróz a karcinomu endometria). Odpoledne budou satelitní sympozia, sobota a neděle bude vyhrazena pro konferenci CSCPC.

Vzhledem ke stálým drobným nejasnostem ve vzájemné komunikaci bylo rozhodnuto, že pokud email zůstane 14-dní bez odpovědi, znamená to souhlas.

Malík dále informoval o pořádání evropského kongresu EFC v Praze 2013, který bude naší prioritou.

Zapsal: Malík

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT