Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC 11. 12. 2009, Pyramida

Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., MUDr. Vladimír Dvořák, Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, MUDr. Tomáš Malík.
Čestní hosté: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

Na úvod Malík předložil program jednání výboru.

Dle programu výbor sekce vyjádřil souhlas s doporučenými Guideline pro publikaci v Čs.Gynekologii, dle návrhu Roba.

Dále proběhla diskuse, kde bylo konstatováno, že proplácení opakovaných cytologických vyšetření není věcí sekce a je obsaženo již v kalkulacích kódu. Z pohledu sekce opakované cytologické vyšetřování při zcela normálních předcházejících vyšetřeních je nevhodné a jedná se o nadužívání zdravotní péče. Na tento negativní jev byla v rámci konference CSCPC upozorněna členská základna CSCPC i SSG ČR.

Malík dále informoval o průběhu aktualizací na webových stránkách www.kolposkopie.cz, kde byla aktualizována členská základna, nositelé funkční licence F 017, sekce dokumentů.
Výbor stanovil úkol zveřejnit seznam akreditovaných laboratoří pro skríning karcinomu děložního hrdla na webové stránky sekce s prohlášením výboru, že využívání jiných laboratoří než akreditovaných MZ ČR je považováno za postup „non lege artis".

Malík informoval výbor sekce o stavu členské základny, o nových členech za rok 2009, Ondruš informoval o počtu neplatičů a výbor pak rozhodl, že tito budou nejprve obesláni s upozorněním, že pokud chtějí nadále zůstat členy sekce musí uhradit celou dlužnou částku příspěvků jak do CSCPC tak do ČGPS, a v případě, že tyto nedoplatky neuhradí, jejich členství v obou společnostech zanikne.

Výbor vzal na vědomí nové nositele Funkční licence F 017.

Malík informoval o stavu financí sekce - 70 450,- Kč, ke dni 3. 12. 2009.

Příští jednání výboru sekce bude u příležitosti kongresu v Berlíně dne 27. - 29. května 2010 a další pak u příležitosti konání 4. konference sekce kolposkopie a cervikální patologie, v Praze, dne 10. - 12. 12. 2010.

Termín konání 4. konference sekce kolposkopie a cervikální patologie byl stanoven na 10. - 12. 12. 2010.
Kaňkův den proběhne v pátek 10. 12. 2009 a výbor schválil možnost jednodenní placené registrace.
Možná témata: Patologie prsu a Patologie vulvy.

Malík informoval o stavu plateb příspěvků do mezinárodních společností. Příspěvky do EFC jsou uhrazeny včetně roku 2009.
Dlužné příspěvky za předešlé roky do IFCPC jsou již v pořádku uhrazeny, vznikl přeplatek ve výši 300 dolarů, který se však nedaří IFCPC dohledat. I přes tuto nejasnost výbor společnosti rozhodl, že příspěvky za rok 2009 budou uhrazeny v celé výši.

Zapsal: Malík

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT