Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC 29. 6. 2010, Praha

Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková; Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík.
Čestní hosté: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
Omluveni: Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.

Na úvod Malík předložil program jednání výboru.

Nejdříve výbor posuzoval žádost P. Freitaga na školitele F017. Byla vedena diskuse o počtu školenců a o počtu školicích center v Praze a následně bylo rozhodnuto, že vzhledem k omluvené nepřítomnosti P. Freitaga bude projednání žádosti odloženo na příští jednání výboru.

Dle programu byla projednána záležitost blížící se reakreditace licencí F017. Výbor rozhodl, že současní nositelé licencí F017 v rámci reakreditace pouze zdokladují svou činnost a počet 50 provedených vyšetření za rok v období posledních dvou let (celkem 100). Po doložení již nebudou muset vykonávat zkoušku.

Dále bylo konstatováno, že plánované volby do výboru CSCPC musí proběhnout v období od 15.9. do 30.10. 2010. J. Ondruš toto oznámí P. Velebilovi a T. Malík jej požádá o zaslání univerzálního volebního textu. Do volební komise doporučuje sekce dr. Petra Sudka.

Následně výbor projednal otázku zvýšení členských příspěvků do EFC a s tím spojené zvýšení členských příspěvků do CSCPC. V této věci T. Malík ověří na stránkách EFC, případně dotazem na EFC o kolik budou příspěvky do evropské společnosti navýšeny a podle této hodnoty rozhodne výbor na příštím zasedání o případném zvýšení členského příspěvku.

V dalším bodě programu byl diskutován program 4. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP.
V pátek proběhne Kaňkův den, ke kterému již A.Havránková předložila předběžný program. V sobotu pak budou přihlášené přednášky a satelitní sympozia GSK a MSD typu lunch sympozium. Na neděli jsou stanovena dvě základní témata:

  1. Follow up žen s ošetřenou prekancerozou - k tomuto tématu Vladimír Dvořák připraví pracovní návrh materiálu.
  2. První výsledky screeningu karcinomu děložního hrdla

V tomto duchu Malík připraví náhled první anonce na kolposkopickou konferenci.

Dr. Dvořák jako prezident blížící se konference EFC v Praze září 2013 nabídl členům CSCPC místa ve vědeckém výboru konference.

V závěru jednání T. Malík přednesl výsledek hospodaření sekce v roce 2010 - 23 476,- ke 31. 5. 2010 a informoval o proběhlé úhradě příspěvků do zahraničích společností IFCPC a EFC. Přijetí obou plateb bylo na žádost pokladníka sekce potvrzeno.

Výbor byl informován o stavu členské základny ke dni 25. 5. 2010: 169 členů.

Další jednání Výboru CSCPC bylo stanoveno na 14.9.2010 v 16.00 hod. v Praze.

Zapsal: Malík

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT