Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC 14. 9. 2010, Praha

Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková; Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík, Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.
Omluveni: -

J. Ondruš zahájil jednání výboru. Jako první byl projednán bod přeložený z minulého jednání kvůli nepřítomnosti P. Freitaga - Žádost P. Freitaga o školitele licence F017. Výbor doporučil udělení licence P. Freitagovi s tím, že všichni školitelé nyní vždy před udělením licence F017 nejdříve požádají Výbor CSCPC o souhlas.

T.Malík na základě úkolu z minulého jednání podal informace o zvýšení členských příspěvků do EFC v roce 2011. Výbor na základě zvýšení tohoto příspěvku ze 2 euro na 3 za osobu rozhodl o zvýšení členských příspěvků do CSCPC o 50 Kč - tedy na 300 Kč za rok.T.Malík neprodleně uvědomí o tomto rozhodnutí P. Velebila.

T.Malík předložil email s požadavkem P.Velebila na hlášení termínů připravovaných akcí sekce na rok 2011. Co se týká termínu konference CSCPC, A.Skřivánek nejdříve zjistí dostupnost termínu 9. - 11.12.2011 v Hotelu Pyramida, T.Malík pak oznámí tento termín P.Velebilovi. Kontaktními osobami v této věci byli stanoveni T.Malík a J.Ondruš.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se problematiky sledování pacientek s ošetřenou prekancerózou cervixu. Všechny připomínky zpracuje V. Dvořák a členům výboru rozešle emailem.

Vzhledem k blížící se 4. konferenci CSCPC bylo rozhodnuto o umístění upozornění pro zájemce o aktivní účast na web s termínem podání přihlášek do 30.10.2010. Stejné upozornění bude rozesláno členům sekce také emailem. Zajistí T.Malík.

Jako další bod byla projednána informace J. Slámy o vydání české monografie věnované kolposkopii děložního hrdla (autoři Sláma, Turyna), kterou distribuuje také společnost GSK. Výbor rozhodl o umístění této informace na web www.kolposkopie.cz a také rozeslání emailem členům sekce. Zajistí T.Malík.

Od 15.9.2010 do 30.10.2010 proběhnou volby do sekce. Nově zvolený výbor se společně se současným výborem sekce setká na konferenci CSCPC v pátek 10.12.2010 po skončení programu Kaňkova dne, cca v 16.30 hod.

Dále V.Dvořák informoval přítomné o konání konference EUROGIN v Lisabonu, v květnu 2011 a o světovém kongresu IFCPC v červenci 2011, v Rio de Janeiru.

Na závěr jednání V.Dvořák upozornil na článek J. Duškové - „Falešně negativní PAP test? Cytopatolog v roli člena skupiny znalců při pozdní diagnóze cervikálního karcinomu". Členové výboru tento materiál prostudují a výbor zaujme stanovisko na svém příštím jednání.

Zapsal: Malík

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT