Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC 10. 12. 2010, Praha

Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková; Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík, Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; MUDr. Leopold Rotter; MUDr. Petr Sudek - člen volební komise
Omluveni: -

Jednání uvedl P. Sudek jako člen volební komise a informoval přítomné o výsledcích voleb, které dopadly následovně:

1. MUDr. Ondruš Jiří, MIAC 73 hlasů
2. MUDr. Dvořák Vladimír 55 hlasů
3. MUDr. Skřivánek Aleš 53 hlasů
4. MUDr. Malík Tomáš 48 hlasů
5. Doc. MUDr. Rokyta Zdeněk, CSc. 46 hlasů
6. MUDr. Rotter Leopold 28 hlasů
7. - 9. prof. MUDr. Rob Lukáš, CSc. 27 hlasů
MUDr. Havránková Anna 27 hlasů
Doc. MUDr. Freitag Pavel, CSc. 27 hlasů

Za přítomnosti P. Sudka, člena volební komise, dále proběhla volba jednotlivých funkcí ve výboru CSCPC. Předsedou výboru byl zvolen J. Ondruš, místopředsedou V. Dvořák a do integrované funkce vědeckého sekretáře a pokladníka byl zvolen T. Malík.

Vzhledem k nárůstu počtu členů je nový výbor devítičlenný. Vědecký sekretář zaktualizuje složení výboru na webu - bude přidán nový člen MUDr. Leopold Rotter.

Znovu zvolený předseda sekce J. Ondruš pronesl úvodní řeč s poděkováním za své zvolení a zahájil schůzi nového výboru CSCPC.

Nejdříve P. Freitag požádal o uvedení svého akreditovaného školícího centra pro funkční licenci F 017 na webu kolposkopie.cz. Zajistí vědecký sekretář.

Dále V. Dvořák s T. Malíkem informovali o přípravě iniciativy Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening (AACL) a o průběhu jednání přípravného výboru AACL, které proběhlo na MZ ČR dne 9. 12. 2010.

Dle úkolů z minulého výboru T. Malík informoval o nahlášení zvýšení členských příspěvků ČGPS a členské evidenci ČLS JEP. Vědecký sekretář dále zajistí upozornění pro členy CSCPC na web kolposkopie.cz.

Na základě minulého jednání CSCPC T. Malík informoval vědeckého sekretáře ČGPS P. Velebila o termínu konání 5. konference CSCPC ve dnech 9. - 11.12.2011.

Dále T. Malík informoval přítomné o požadavku VZP na aktualizaci seznamu nositelů licence F 017 na webu kolposkopie.cz. Ze seznamu bylo odstraněno neplatné datum aktualizace. Byla provedena kontrola seznamu a osloveni školitelé k případnému doplnění za rok 2010.

Výbor vzal na vědomí nové nositele funkční licence F 017 MUDr. Simonu Kubíčkovou a MUDr. Olgu Šebestovou, vědecký sekretář doplní nové nositele do seznamu na webu kolposkopie.cz a uvědomí o změně zástupce VZP.

Výbor hodnotil také žádost o udělení licence F 017 MUDr. Petru Valhovi a rozhodl, že MUDr. Valha musí k udělení licence dodat 50 ověřených histologií.

Dále J. Ondruš informoval výbor o prolongaci funkční licence F 017 A. Havránkové. Vědecký sekretář uveřejní v seznamu nositelů na webu kolposkopie.cz také datum prolongace. Vědecký sekretář dále vždy upozorní nositele licence F 017, že se jeho licence blíží k expiraci.

Následně T. Malík podal zprávu o výsledku hospodaření. Výbor CSCPC rozhodl o neprodleném zaplacení příspěvků do mezinárodních společností za rok 2010, splatných do konce roku 2010.

P. Freitag otevřel otázku hlášení CIN3. Došlo ke všeobecné shodě, že je nutno psát onkologická hlášení u CIN 3 (N 87.2) - je to jen tehdy, je-li v histopatologickém kódu (většinou M 8077) za lomítkem dvojka, t.j. M 8077/2 (ta vlastně znamená, že jde o ca in situ). Znamená to tedy dívat se v histologických nálezech nejen na kód MKN, ale také na tento "histopatologický kód".

Po té V. Dvořák informoval o některých detailech programu probíhající konference CSCPC, zvláště o tématu „Sledování pacientek po ošetření cervikální léze - doporučený postup pro ČR". Materiál byl výborem schválen.

Na závěr jednání vědecký sekretář informoval o blížícím se kongresu IFCPC v Rio de Janeiru a následně o konferenci EFC 2013 v Praze. Zde padl návrh spojit konferenci s kolposkopickým sjezdem v září 2013.

Zapsal: Malík

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT